PHÒNG TRÁNH CÁC HẬU QUẢ MANG LẠI TỪ AMIANG

Tăng cường tuyên truyền người lao động và người dân về tác hại của amiăng và các biện pháp phòng chống để bảo vệ sức khỏe

  • Năm 2013, tại phiên họp Công ước Rotterdam, amiăng trắng đã được đề nghị xem xét đưa vào Phụ lục III của công ước này

  • Các tài liệu khoa học đều cho thấy, tất cả các dạng amiăng đều gây ung thư và không có ngưỡng an toàn cho việc sử dụng

  • Càng tăng sử dụng amiăng thì càng làm tỷ lệ ung thư gia tăng, trong đó, điển hình là ung thư trung biểu mô

  • Tại Mỹ, một quỹ đặc biệt được thành lập để bồi thường cho nạn nhân amiăng các hãng bảo hiểm và công ty đóng góp 114 tỷ USD

Tin tức & Sự kiện

WHO cho rằng, cấm tất cả các loại amiăng là cách hiệu quả loại bỏ các bệnh liên quan tới amiăng

1

1

1

1

1

1