Tham khảo

Amiăng đã và đang được sử dụng nhiều ở Việt Nam nhất là dưới dạng các tấm lợp fibro ximăng. Mặc dù có những lợi ích nhất định về kinh tế, nhưng amiăng cũng đã gây ra những tác hại đối với sức khỏe con người nhất là gây ung thư và sẽ còn gây tác hại lâu dài đối với những người sản xuất và sử dụng amiăng ở nước ta. Mời các bạn có thể xem thêm các nguồn tài liệu tham khảo sau :

I – Viện nghiên cứu

Đơn vị Link
Viện Bảo hộ lao động http://nilp.org.vn
Trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng http://www.rtccd.org.vn/index.php/vi/
Trung tâm nghiên cứu ung thư quốc tế  http://www.iarc.fr
 Bệnh viện K  http://benhvienk.com
 Viện ARDI  http://www.wipo.int/ardi/en/
 Cục Quản lý môi trường y tế  http://vihema.gov.vn/NewsSearch.aspx
 II – Tổ chức quốc tế

Đơn vị Link
International Ban Asbestos Secretariat http://www.ibasecretariat.org/
Apheda http://apheda.org.au/
World Health Organization  http://www.who.int/en/